messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 0810720672
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0810720672
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0821367429
account_box สมาชิกสภา
นายเสถียร โพธิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0636312258
นายไพศาล สุระพิน
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0810655291
นางมลัยวรรณ ป้อมหิน
เลขานุการสภาเทศบาล
นางสุรีพร สาระดำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0930931108
นายวันทา วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0958851046
นายครรชิต ผานัด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0653020290
นางนิยดา ต่อสกุล
สมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0874637078
นายวรรณชัย โสภี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0900426089
นายสมพงษ์ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0652781613
นายบุญชิต บ่อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0840487977
นางมลัยวรรณ ป้อมหิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0648301471
นางสุภาภรณ์ บุญมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0821473949
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
-ว่าง-
ปลัดเทศบาล
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
โทร : 0897183639
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0827472055
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0986072834
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0801695198
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0817902084
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนุสรณ์ วีสะเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
บุคลากร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายประมง แก่นจันทร์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0898452022
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนริญญา พรมทา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายณัฐวุฒิ เขียวขำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0837408074
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
account_box กองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคัลง
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
นักวิชาการพัสดุ
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
นางนลันรัตน์ สะทองแก้ว
ครู
นางสาวกาญจนา บุญสาลี
ครูผู้ช่วย
นางจันทรัตน์ ขันธ์โมลี
ครูผู้ช่วย
นางสาววราภรณ์ บุตรกูล
ครูผู้ช่วย
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพลินพิศ มุลทมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พันจ่าอากาศเอกกิจชานน เมืองปาก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน