เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box คณะผู้บริหาร
นายปราโมทย์ อินลี
นายกเทศมนตรี
โทร : 0810720672
นายสมพร พฤกษชาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0646415188
นายกิเลน กาเผือก
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 0981018993
นางอรวรรณ กลางประพันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0810720672
นายสมาน สมวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0821367429
account_box สมาชิกสภา
นายเสถียร โพธิ
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 0636312258
นายไพศาล สุระพิน
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 0810655291
นายพรเพลิง แป้นมี
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร : 0990683311
นางสุรีพร สาระดำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0930931108
นายวันทา วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0958851046
นายครรชิต ผานัด
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0653020290
นางนิยดา ต่อสกุล
สมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0874637078
นายวรรณชัย โสภี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0900426089
นายสมพงษ์ ค่าแพง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0652781613
นายบุญชิต บ่อแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0840487977
นางมลัยวรรณ ป้อมหิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0648301471
นางสุภาภรณ์ บุญมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0821473949
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางภัคจิรา แสงสุกวาว
รองปลัดเทศบาล
โทร : 045989656
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 045989656
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
บุคลากร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนริญญา พรมทา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายณัฐวุฒิ เขียวขำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0837408074
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ
account_box กองคลัง
นางสุจินดา ช่วยคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววัลณา สว่างเมฆ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวกฤตพร พิลาทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
นายนันทชัย ทองคุณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพัฒน์ แก้วชารี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
จ่าสิบเอกณรงค์ วงศ์ชาลี
นายช่างไฟฟ้าอวุโส
นายวิษณุ แม่นธนู
นายช่างโยธาชำนาญงาน
account_box กองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ท้าวอนนท์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวดวงใจ ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
ดร.กาญจนา โสมณวัฒน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา)
โทร : 045-989656
นางนุชตรี พูลเพิ่ม
ครู หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
นางสาวรัศมี สาระดำ
ครู
นางอรอนงค์ สาระรัตน์
ครู
นางอุสา บ่อแก้ว
ครู
นางสมบูรณ์ กะมณี
ครู
นางสาวกาญจนา บุญสาลี
ครูผู้ช่วย
นางจันทรัตน์ ขันธ์โมลี
ครูผู้ช่วย
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราชัณห์ ปกครอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพลินพิศ มุลทมาตย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป