messager
 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกมัฆวาล เกษกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอนุสรณ์ วีสะเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายสิริพงษ์ วงค์เทพ
บุคลากร
นางธนสรฉัตร์ แยบดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายประมง แก่นจันทร์
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0898452022
จ่าเอกวัชรินทร์ ป้อมหิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวประยูร ทานุมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนริญญา พรมทา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นายณัฐวุฒิ เขียวขำ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0837408074
นางนิรมล บุญสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจิรัชจิญา โสมรักษ์
พนักงานธุรการ