ชื่อเรื่อง : เช่าพื้นที่เว็ปไซต์และโดเมนเนม https//www.ptrws.go.th ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 - วันที่ 1 ตุลาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง