ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง