ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง