ชื่อเรื่อง : ซื้อกระจกโค้งจราจร โพลีคาร์บอเนต ขนาด 24 นิ้ว พร้อมเสา จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง