ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 705 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง